Gizlilik Sözleşmesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

Gonderitakibi.net olarak, ziyaretçi ve üyelerimizin özel hayatlarının gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle üye ve ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin kullanılmasında, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgi vermek istiyoruz.

Gonderitakibi.net’ da yer alan içeriklerden faydalanan kişiler (okurlar) dahil, Gonderitakibi ile ilişkili tüm şahıslara (takım) ait her türlü kişisel verinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun biçimde işlenerek muhafaza edilmesine önem veriyoruz. Bu konudaki sorumluluğumuzun bilinci ile KVKK uyarınca Veri Sorumlusu ve Veri İşleyicisi sıfatlarıyla, kullanıcılarımızın kişisel verilerini aşağıda açıklanan kapsamda ve şartlarda işliyoruz.

1. Kişisel veri nedir?

Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre, bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız ve e-posta adresiniz kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

2. Kişisel verilerinizin tarafımızca toplanmasının amacı nedir?

Gonderitakibi.net ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, Gonderitakibi’nde yer verdiğimiz/vereceğimiz, ilgi ve tercihlerinize yönelik içeriklerden sizi haberdar edebilmek ve size daha iyi bir okuma deneyimi sunabilmek için kişisel bilgilerinizi topluyor ve bu kapsamda işliyoruz.

3. Kişisel verilerinizi nasıl topluyoruz?

Kişisel verilerinizi, Gonderitakibi.net internet sitesindeki formlar aracılığıyla ad, soyad, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcınız tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre, detay ve kayıtlarını içeren veriler, konum verileri şeklinde topluyor ve işliyoruz.

4. Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz Gonderitakibi.net ürün ve içerik geliştirme takımıyla, doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı çözüm ortaklarımızla, okur ilişkisinin devamı esnasında bizi temsil eden ve/veya yayın faaliyetlerimizi yürütebilmek için iş birliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

→ Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılması

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelerdeki) hizmet aracılarına da aktarılabilmektedir.

5. Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?

Gonderitakibi.net ile paylaşılan kişisel veriler, Tur Host’un yurt içi/yurt dışı güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine uygun olarak saklanmaktadır.

6. KVKK yürürlüğe girmeden önce edindiğimiz kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?

KVKK’nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, elektronik ileti izni ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

→ Kişisel verilerin saklanması ve korunması

Kişisel verileriniz, Gonderitakibi.net nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nın 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu sayfada belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Gonderitakibi.net kişisel verilerinizi barındıran sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nın 12. maddesi gereği, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

→ Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Gonderitakibi.net’un kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Gonderitakibi.net’un yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için kullanıcılarımızın doğru ve güncel verilerini tarafımızla paylaşması veya Gonderitakibi.net web sitesi üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

7. Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?

KVKK’ya uygun olarak — KVKK madde 7/f.1.’e göre — kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

8. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız neler?

İşlenen kişisel verilerle ilgili mevzuat (KVKK 11. madde) uyarınca;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü partileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

9. Tarafımıza bildirdiğiniz kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ne şekilde kullanabilirsiniz?

Hakkınızda saklanan tüm bilgileri tarafınıza iletmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. Bu konuda talebinizi [email protected] adresine bize ulaşarak kişisel bilgilerinizi sildirebilir, düzelttirebilir veya gözden geçirebilirsiniz.